شرط مجمع تشخیص برای پذیرش FATF منوط به بازگشت اروپا و آمریکا به برجام

یکی از بحث های داغ چند وقت اخیر کشور مسئله FATF و پذیرش و یا عدم پذیرش آن در شرایط تحریمی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که چالش های جدی در نظام و فضای عمومی جامعه ایجاد کرده است.

شنیده ها گویای این مطلب است که در پشت پرده پذیرش FATF از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام منوط به بازگشت اتحادیه اروپا و آمریکا به برجام شده است.

اکثریت اعضای مجمع معتقدند در صورت بازگشت اروپا و آمریکا به برجام و برداشته شدن مسائل تحریمی از این کشورها میتوان FATF را مجدد مورد بحث و پذیرش قرار داد.

در غیر این صورت این اعتقاد در میان اکثر اعضای مجمع وجود دارد که پذیرش FATF از سوی مجمع اساسا موضوعیتی نداشته و ضررهایی برای آن در شرایط تحریمی نیز متصور است.