شرط مخبر برای معاون اولی ابراهیم رئیسی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

گویا محمد مخبر به عنوان گزینه اصلی پست معاون اولی کابینه ابراهیم رئیسی مطرح شده است. اما گفته شده که وی هنوز نسبت به حضور در کابینه تصمیمی نگرفته است.

وی نسبت به توانایی انجام کار در کابینه با توجه به میزان اختیارات و ترکیب نامعلوم کابینه، ابراز تردید کرده و گفته که سمت فعلی من به اندازه چند وزارتخانه کار و امکانات دارد. وی گفته اگر معاون اولی وی قرار است مثل جهانگیری باشد، آن را نخواهد پذیرفت.

گزینه بعدی در صورت انصراف مخبر پرویز داودی است که او نیز گفته است، توان سابق را برای پذیرش و دوندگی های این مسئولیت ندارد. اما آماده است معاونت اقتصادی رئیس جمهور را برای هماهنگی تیم اقتصادی دولت بر عهده گیرد.