شرکت در انتخابات تایید چندباره حاکمیت ظالم جمهوری اسلامی/میثم بازیاری

وقتی بخواهی چشم هایت را بر روی ظلم و جایت های رژیم ببندی و به جای آنکه مدافع مردم و کشورت باشی ، صرفا به خودت و مقام و منزلتت و گذشته و حال و آینده ات در قالب جمهوری اسلامی فکر کنی نتیجه اش همینی میشود که پیام بدهی و از مردم بخواهی برای حفظ رژیم خودشان را نادیده بگیرند و فداکاری کنند

از مردم بخواهی شرکت در انتخابات و تایید نظام اسلامی را حتی بر اندک جانی که در تنشان باقی مانده ترجیح دهند

از مردم کشورت بخواهی به پایمال شدن حقوقشان توسط جمهوری اسلامی آری بگویند

نه جناب آقای خاتمی دیگر این مواضع وحرف ها نتیجه نمی دهد و هیچ چیزی تکرار نمیشود
راهی برای این مردم به جز براندازی باقی نمانده است
مردم براندازی را انتخاب خواهند کرد تا به شما و همه استمرارطلب ها نه بگویند
مردم ما تغییری میخواهند که شما و رفقایتان در آن هیچ سهمی نخواهید داشت
مردم به شعار اصلاح طلب اصولگرا ، دیگه تمومه ماجرا ایمان و باور قلبی دارند