شعارهای انتخاباتی و ذوق زدگی یک عده خاص

محمدهادی بازیاری

فضای کشور این روزها پر است از افشاگری ها و حرف های خارج از عرف
مسئولان پیشین و فعلی کشور همه ملبس به لباس اپوزیسیون در حال افشاگری علیه یکدیگر هستند
جنس حرف هایی که زده میشود از جنس حرف های انقلابی ست
اما این نوع حرف ها و شعارها مدت هاست که در کشور ما مرسوم شده
عده ای قبل از انتخابات علیه دیگری افشاگری میکنند
و همگی پرچم مبارزه با ظلم و فساد در دست گرفته اند
عده اندکی هم از این فضا ذوق زده می شوند
و فکر میکنند قرار است اتفاق خاصی در کشور رخ دهد
دورنمایی که طی چند سال اخیر در کشور دیده ایم
اما چیز دیگری را نشان می دهد
فرقی نمیکند چه کسی در انتخابات پیروز شود
فردای انتخابات تمامی این ها که در حال افشاگری و مبارزه علیه هم هستند
بر سر یک میز می نشینند و به سادگی من و شما می خندند
تا تصمیمات مهم در بیت رهبری و اتاق فکر سپاه گرفته می شود
منتظر هیچ تغییر واقعی نباشید