شلیکی با تصوری غلط و‌ پر از خطا

✍️آذر منصوری


حضور شخصیت ها و افراد خوشنام در جریان های سیاسی یک مزیت غیر قابل انکار است و به تعبیری این افراد و شخصیت ها هستند که در کنار گفتمان برنامه ها و‌شعارهای جریان های سیاسی به آن ها اعتبار و هویت می دهند.هیچ حزب و یا جریان سیاسی و فکری قدرتمندی نمی تواند بدون حضور شخصیت های مؤثر حرف جدی برای ارائه به جامعه داشته باشد. اما به اعتقاد من هم احزاب و هم جریانهای سیاسی تابعی از شرایط و فضای سیاسی و برآیند نگاه ساختار قدرت در کشور هستند .
ضعف و یا خطا و اشتباه افراد نیز تابعی از همین شرایط است.در تحلیل اتفاقات، بزرگترین خطا پاک کردن صورت مسئله و سرپوش گذاشتن بر واقعیت هاست. شاید موضوع آقای تجفی بهترین فرصت باشد تا به ریشه ها پرداخت. اتفاق تلخی که افتاده و حداقل دو نفر قربانی کسانی شدند که با هدف شلیک به قلب یک جریان سیاسی از یک قربانی برای قربانی کردن دیگری استفاده کردند و به نظرم ریشه ها همینجاست.
ناگفته پیداست که بشر ضعیف است و جایز الخطا و به قول خواجه عبدالله انصاری:«خدایا تو ما را ضعیف خواندی و از ضعیف جز خطا چه بر آید؟»
ضمن آنکه تا روشن شدن ابعاد پنهان این ماجرا نباید و‌نمی توان قضاوت دقیق داشت.
اما به نظرم تا همینجای کار حواشی ایجاد شده، عملکرد شتاب زده و ظاهرا از سر ذوق صدا و سیما و رسانه های مخالف اصلاحات هر چند در ابتدا توانستنند فضایی را ایجاد کنند، اما با روشن شدن این واقعیت ها وتا حدودی ابعاد موضوع و ریشه ها می توان گفت نشانه گیری آنها برای شلیک به قلب اصلاحات و یا تصورشان غلط و پر از خطا بوده است.
شاید اگر به این نحو و با این رویکرد از سر ذوق و هیجان برای حذف رقیب وارد نمی شدند نتیجه بهتری می گرفتند.
روزنامه حزب کارگزاران و دبیر کل آن به دلیل عصبانیت یا هر دلیل دیگری با شتابزدگی وارد عمل شدند.شاید بهتر بود از همان ابتدا موضع حزب کارگزاران موضعی باشد که سخنگوی این حزب گرفت. اما همچنان معتقدم احزاب باید ریشه ها را دریابند و حزب کارگزاران می تواند در این زمینه پیشقدم باشد.
به هر حال قتلی رخ داده است. اما ابتدا باید تحقیقات کامل شود، ابعاد پیدا و پنهان روشن شود،ما در‌واقع هیچ نمی دانیم غیر از اخبار متناقض و غیر دقیقی که منتشر شده است. بنابر این همان طور که گفتم باید قبل ار هر قضاوتی صبر کرد تا تحقیقات کامل شود ./اعتماد