شمارش معکوس اولین آزمایش اتمی ایران

مهرداد شاکری

مسئولان دستگاه امنیتی ایران در بعد سیاست خارجی کشور
سعی می کنند حساب شده و دقیق از کلمات استفاده کنند
و با کمترین کلمات بیشترین معانی را تحویل مخاطب دهند
صحبت اخیر وزیر اطلاعات ایران در رابطه با مساله هسته ای
قطعا حساب شده و از پیش برنامه ریزی شده بود
مقامات ایرانی دیگر از موش و گربه بازی
در بحث اتمی و هسته ای خسته شدند
و کش دادن پرونده هسته ای ایران
در مجامع بین المللی دیگر برایشان فایده ندارد
ادامه این بازی جز ضرر برای منافع ملی هیچ عایدی دیگری ندارد
حاکمیت از طریق وزیر اطلاعات
به دنیا یک پیام روشن و واضح مخابره کرد
ایران گام جدی را برای تولید جنگ افزار اتمی برداشته است
شمارش معکوس اولین آزمایش اتمی ایران شروع شده است

✍️ دیدگاه شما 🙏