شما را به خدا قسم یکبار قانون اساسی را بخوانید

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️ مینو خالقی

مجلس انقلابی طرح پرحاشیه و غیرکارآمد صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که بیشتر به طرح سلاخی فضای مجازی می ماند را برای تصویب طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، به کمیسیون داخلی خود، ارجاع و تفویض اختیار نمود.

اتفاقی شاذ که حتی در موارد بسیار کم اهمیت تر نیز شاهد نبوده ایم اما به یکباره در این برهه زمانی که کشور گرفتار بدترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی و قطعی برق و معضلات محیطی زیستی ریشه دار است، طرحی چنین پر ایراد که تا کنون در کارزارهای متعدد فضای مجازی صدها هزار نفر مخالفت خود را با آن نشان داده اند، به کمیسیون جهت تصویب ارجاع می شود!

از ایرادات فنی متعدد وارد بر این طرح مسدود و محدود کردن اینترنت که بگذریم، به اعتقاد من به دلایل متعدد این طرح امکان استفاده از اصل هشتاد و پنجم را نداشته است.

اصل هشتاد و پنج قائل به تفویض اختیار قانونگذاری به کمیسیون ها در موارد “ضروری” و با رعایت اصل هفتاد و دوم است.

سوال اینکه آیا این طرح در این شرایط خاص مملکت، با وجود بحرانهای بیشمار، میتواند ضروری تلقی گردد؟!

دوم آنکه رعایت اصل هفتاد و دوم قانون اساسی اقتضای آن دارد که قوانین مصوب با اصول و احکام مذهب رسمی و قانون اساسی در تغایر و تنافر نباشد.

طرح مذکور تحت عنوان صیانت از حقوق کاربران متضمن مواد بسیاری است که در تضاد و تغایر با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول سوم، نهم،بیست و دوم ، بیست و سوم، بیست چهارم، بیست و پنجم و پنجاه و ششم است.

همچنین طرح موصوف نیازمند ایجاد ساز و کارها و نهاد های خاص و البته انحصاری ای می باشد که سبب افزایش هزینه های عمومی می شود و راهکار جبران تامین هزینه جدید نیز تعیین نگردیده و این مورد نیز یکی دیگر از دلایلی است که بر اساس اصل هفتاد و پنج قانون اساسی، این طرح نمی بایست در مجلس مطرح می شد.

در هر حال با نگاه کاملا سیاسی مجلس انقلابی به این موضوع کاملا تخصصی، تصویب آن در کمیسیون فرهنگی مجلس دور از ذهن نیست و شایسته است شورای نگهبان، بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، طرح مذکور را رد نماید.

اینکه اینترنت را قطع و محدود نماییم( به طور مثال پهنای باند اختصاص یافته به اپلیکیشن های خارجی بسیار کم خواهد شد) و کسب و کار و اقتصاد دیجیتال و آزادی و حقوق مردمی که بسیاری مسائلشان با اینترنت گره خورده است را اینگونه تضییع نماییم، نه تنها هنر نمایندگی مجلس نیست، که در حقیقت حرکت بر خلاف حقوق یکایک موکلان این چنین نمایندگانی نیز هست.

خانمها و آقایان طراح و یا موافق این طرح!

” شما را به خدا یک بار از روی قانون اساسی بخوانید”