شنود ، تهدید و تطمیع روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای و فضای مجازی از سوی سازمان اطلاعات سپاه

شنیده ها

شنیده ها حکایت از آن دارد که شنود گسترده روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای غیرهمسو با سپاه در دستور سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفته و این شنودها به طور ویژه ای افزایش خواهد یافت

هم چنین از طرف سازمان اطلاعات سپاه برای جلب همکاری برخی از فعالان فضای مجازی برای همکاری با این سازمان پیشنهادهایی صورت گرفته است

سازمان اطلاعات سپاه هم چنین از فعالان فضای مجازی خواسته است به طور ابتکاری و خودجوش در بین گروه های اپوزیسیون داخل کشور نفوذ و مدیریت رسانه ای اپوزیسیون را به نفع جریان اصولگرا در اختیار بگیرند.

این شنودها و تهدیدها و تطمیع ها در راستای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری به نفع اصولگرایان انجام شده است.