شهیدی که پرچم آقا امام حسین را با خون خود رنگ کرد

محمدجواد توی تبلیغات بود و نقاشی می ڪشید قرار شد بارگاه ملڪوتی امام حسین(ع) رو روی دیوار نقاشی ڪنه….

نزدیڪای غروب ڪارمون تقریبا تموم شد محمدجواد در حال رنگ ڪردن پرچم حرم امام حسین(ع) گفت: “حیفه این پرچم باید با قرمز خونی رنگ بشه…

هنوز جمله اش تموم نشده بود ڪه صدای سوت خمپاره پیچید…

بعد از انفجار دیدم ترکش خمپاره به سر محمدجواد خورده و خون سرش دقیقا به پرچم حرم امام حسین (ع) پاشیده….