شکر خدا که در دچار خشکسالی هستیم

مهرداد شاکری

طی چندین دهه گذشته که خشکسالی بر کشور چیره شده متوجه نشدیم که این خشکسالی چه نعمت و لطف بزرگی است از طرف خدا به مردم ایران
هی از خشکسالی ناله کردیم و یخه خدا را گرفتیم و طلب باران کردیم
هر چه خدا به طور غیر مستقیم گفت که بارندگی به ضررتان است گوشمان بدهکار این حرفها نشد
سیل و کشته و زخمی شدن.صدها نفر در شیراز که با بارش تنها ۱۴ میلیمتر باران اتفاق افتاد نشان داد که ما هیچ زیرساخت مناسبی برای بارش باران نداریم
اگر مرگ را نمیخواهیم باید تشکر کنیم از خدا برای همه سال های خشک سالی که زنده ماندیم
با این شرایط مملکت باید گفت لعنت به بارندگی و ترسالی