شیرین نجفی کارکشته ترین زن عامل سیستم امنیتی ایران است / اما اگر او را در قالب متهم در دادگاه روح الله زم دیدید تعجب نکنید

در این نوشتار به ماموریت یکی از کارکشته ترین و پیچیده ترین ماموران زن امنیتی ایران در خارج از مرزهای کشور می پردازد؛ زنی که توانمندی او بیش از بسیاری از مردان بوده و توان تشکیلاتی و مدیریتی او حتی از بسیاری مدیران با تجربه نیز بیشتر است. او علاوه بر آن که در آن واحد توانسته بود در بدنه و قلب چند تشکیلات مهم اپوزوسیون و مخالفان نظام نفوذ کند ، ده ها تن را نیز زیر چتر مدیریتی خود داشت.

پنج بخش کامل این نوشتار را با کلیک کردن بر روی موارد ذیل می توانید بخوانید :

شیرین نجفی کارکشته ترین زن عامل سیستم امنیتی ایران / اما اگر او را در قالب متهم در دادگاه روح الله زم دیدید تعجب نکنید :

( بخش اول )

( بخش دوم )

( بخش سوم )

( بخش چهارم )

( بخش پنجم )

شیرین نجفی در کنار محمد باقر مرادی ، فردی که پنج سال با او در آنکارا همخانه بود