صحبت های اخیر رهبر ایران مبنی بر کمک کردن لشکر اجنه به دشمنان ، دلیلی بر بیگناهی متهمان به جاسوسی

محمد ارسلانی

شاید هنوز خود رهبر ایران و دستگاه های امنیتی و قضایی

و آمران به شکنجه و اعتراف اجباری

هنوز نفهمیده اند که صحبت های اخیر رهبر ایران

چه رسوایی عظیمی به بار آورده و به بار خواهد آورد

سال هاست بسیاری از مردم عادی را صرفا بخاطر زندگی در خارج از کشور

یا تحصیل و ارتباط با خارج از کشور

با اتهام های موهوم و ساختگی جاسوسی بازداشت می کنند

اعترافات اجباری و ساختگی از آنها میگیرند

تا اقتدار پوشالی حاکمیت و رهبر و ساس و وزارت اطلاعات

و هزار مترسک پوشالی دست ساخته دیگر خود را به رخ مردم و دنیا بکشند

اما با باز کردن پای اجنه و نفوذ آنان در سطوح مهم امنیتی کشور

اتهام جاسوسی تمام متهمان جاسوسی قطعا بی پایه و اساس خواهد بود

و درخواست آزادی این متهمان

باید در راس امور سازمان های حقوق بشری و مردم نهاد قرار بگیرد