صدا و سیما به کجا می رود

مهرداد شاکری

خسته شدیم از بس راجع به عملکرد غلط صدا و سیما نوشتیم و فریاد زدیم و فریادمان به جایی نرسید و عملکرد صدا و سیما روز بروز بدتر گردید
صدا و سیما استراتژی تقابل با اکثریت مردم را در پیش گرفته و با نادیده گرفتن ۹۵ درصد از مردم کشور تنها برای ۵ درصد در حال ساخت برنامه می باشد
بی اعتنایی صدا و سیما نسبت به اکثریت جامعه این سازمان را تبدیل به یک رسانه خصوصی نموده است و مردم هیچ جایگاهی در این رسانه ندارند
رسانه ملی هویت خود را که ملی و مردمی بود به طور کامل از دست داده است