صدور انقلاب و ازدیاد گروه های نیابتی شدت خواهد گرفت

محمدهادی بازیاری

به نظر می رسد با یکدست شدن قدرت در ایران
انحصارطلبان و تندروها با هدایت علی خامنه ای
برنامه های جدیدی را در حوزه سیاست خارجی مد نظر دارند
صدور انقلاب و حضور گسترده در کشورهای امریکای لاتین و افریقا
و تاسیس گروه های مسلح نیابتی از مهمترین برنامه ها در حوزه سیاست خارجی تندروها خواهد بود
حاکمیت خواهد کوشید با تندروی ، ابزار جدیدی را برای چانه زنی های بین المللی بدست بیاورد
این امر به معنای هدر رفتن میلیاردها دلار دیگر
و به تبع آن سخت تر شدن شرایط زندگی مردم در داخل کشور خواهد بود
و چهره سیاه فقر و فساد و بی عدالتی نمایان تر خواهد گردید