صف اول نمازجمعه شیراز بدون فاصله گذاری اجتماعی

امروز – صف اول نمازجمعه شیراز بدون فاصله گذاری اجتماعی