صف لبنانی ها برای رسیدن به نان

بر اثر بحران اقتصادی و ورشکستگی دولت لبنان ، مردم این کشور در تامین مایحتاج روزمره دچار مشکل شده اند.