طرحی از چهره محمدرضا شجریان از یک جوان خرمشهری که در زمینه نقاشی هیچ‌گونه آموزشی ندیده

علی عامری جوان خرمشهری که در زمینه نقاشی هیچ‌گونه آموزشی ندیده است در جدیدترین کار خود، چهره محمدرضا شجریان، خسرو آواز ایران را ترسیم کرد.