طرح استیضاح هیات رئیسه مجلس یازدهم با ۵۱ امضا به دست امیرآبادی رسید

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ اعمال نفوذ اعضای هیات رئیسه در ترکیب کمیسیون های تخصصی مجلس و مهندسی هیات رئیسه کمیسیون های تخصصی از سوی آنها عامل به جریان افتادن استیضاح هیات رئیسه  است. مختاری، فرشادان و کاظمی از جمله امضا کنندگان طرح استیضاح هیات رئیسه هستند.

حمیدرضا کاظمی نماینده پلدختر در همین رابطه خبر داد که طرح استیضاح اعضای هیات رئیسه  به جز “رئیس مجلس” چهارشنبه هفته گذشته با  ۵۱ امضا برای طی روند قانونی به هیات رئیسه ارائه شده است.

او با بیان اینکه این طرح به آقای امیرآبادی، نماینده قم و عضو هیات رئیسه ارائه شده است،‌ افزود: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس طرح استیضاح اعضای هیات رییسه برای بررسی اولیه به کمیسیون آیین نامه مجلس ارجاع شده است.

اعمال نفوذ اعضای هیات رئیسه در ترکیب کمیسیون های تخصصی مجلس و مهندسی هیات رئیسه کمیسیون های تخصصی از سوی آنها عامل به جریان افتادن استیضاح هیات رئیسه  است. مختاری، فرشادان و کاظمی از جمله امضا کنندگان طرح استیضاح هیات رئیسه هستند.

علت استیضاح هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مداخله سازمان یافته برخی اعضای هیات رییسه در توزیع نمایندگان در کمیسیونها و طراحی انتخابات رییس و اعضای هیات رییسه کمیسیونهای تخصصی مجلس قید شده است.
بر اساس انتخابات کمیسیونهای تخصصی مجلس یک دکتری الهیات ریاست یک کمیسیون را برعهده گرفته است که در آن دو اقتصاددان مطرح نیز کاندیدای ریاست بودند.
در این‌کمیسیون به دفعات مکرر اعضای کمیسیون تغییر کردند و افرادی که هیچ سابقه ای در حوزه برنامه و بودجه و اقتصاد نداشتند جایگزین افراد با این سوابق شدند.
در یک ‌کمیسیون تخصصی دیگر نیز یک ‌پزشک به ریاست یک حوزه فنی و مهندسی رسید.
یک نماینده مجلس که امضا کننده این طرح استیضاح است گفت: در هیچ دوره ای به این شکل برای انتخاب هیات رییسه کمیسیون‌ها به صورت رسمی و سازمان یافته مهندسی صورت نگرفته بود.
او گفت یک نماینده شاخص تهران در اعتراض به این روند تهدید به اسنعفا کرده است.