عبور خودروی شهرداری در خیابان مولوی تهران از روی کارتن خوابها