عدم لیاقت وبی کفایتی خود را خطای انسانی معرفی نکنید

ابراهیم ملکی


باتوجه به تهدید های مکرر آمریکا برهدف قرار دادن تعداد زیادی از اهداف درخاک ایران واحتمال متقابل آمریکا درپی پرتاب موشک به پایگاه آن کشور درخاک عراق می بایست درکشور حالت فوق العاده اعلام می شد و تمامی پروازهای داخلی وخارجی به حالت تعلیق در می آمد تا از بروز خسارت های احتمالی جلوگیری شود.نه تنها این کار نشده بلکه ادعا می کنند که درهمان زمان پروازهای دیگر هم درحال انجام بوده است. گویی خود خبر داشته اند که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، در غیر این صورت اگراین واقعه درهر کشوری رخ می داد نه تنها پرواز ها تا اطلاع ثانوی لغو می شد بلکه در کشور حالت اضطراری وفوق العاده اعلام می شد که چنین نشد. ولی چه کنیم که به قول شاملو هراس من باری از مردن در سرزمینی است که مزد گور کن از بهای آزادی آدمی افزون باشد ضمن تسلیت به ملت ایران و خانواده های عزیزان این حادثه تلخ در ایران وکانادا واوکراین، برای آن عزیزان رحمت واسعه الهی وبرای بازماندگان صبر واجر مسئلت می نمایم.


۲۱ دی ۹۸