عربستان یاد بگیره / این جوری آدم می کشن نه اون جوری

عربستان یاد بگیره ، این جوری آدم می کشن نه اون جوری