عزلت و ذلت از نوع اصولگرایی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

با اتمام دولت حسن روحانی

و شروع به کار دولت انتصابی ابراهیم رییسی

نوع ادبیات حاکمان در ایران نیز در حال تغییر است

و تمام آنچه در دولت روحانی ذلت محسوب میشد

در دولت رییسی عزت محسوب میشود

و برعکس

تندروها با گروگان گرفتن معیشت مردم

و به مسلخ فرستادن ده ها هزار نفر از مردم کشور به واسطه کرونا

که برای حاکمیت نعمت مطلق بود

با چرخش کامل به آنچه در دولت روحانی

کشور را از آن منع می کردند

می خواهند ذلت خود را و فرومایگی خود را

با فریب افکار عمومی به عزت تبدیل کنند

و در دامان چین و روسیه سرنوشت چندین نسل از مردم را

فدای امیال شیطانی خود کنند