عکسى از پرواز حاجی هاى ایرانی با هواپیمایی پان آمریکن به حج _ قبل از انقلاب

عکسى از پرواز حاجی هاى ایرانی با هواپیمایی پان آمریکن به حج _ قبل از انقلاب