عکسی منتشر نشده وتاریخی از رهبری در زمان ریاست جمهوری در دیداراهل موسیقی

عکسی منتشر نشده وتاریخی از رهبری در زمان ریاست جمهوری در دیداراهل موسیقی