علی صالح آبادی گزینه ریاست کل بانک مرکزی

شنیده ها

گفته می شود تصمیم رئیسی برای انتصاب علی ⁧صالح آبادی⁩ جهت تصدی پست رئیس کلی ⁧ بانک مرکزی⁩ قطعی شده است. وی در دوره احمدی نژاد رئیس سازمان بورس بود.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران، و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق است.

صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران است. وی پیش تر و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را به عهده داشت.