علی فروغی و عادل فردوسی پور

مهرداد شاکری

در حاشیه اجرای مراسم برگزیدگان جام جم و اهدای لوح به برگزیدگان رسانه ملی و در زمان سخنرانی عادل فردوسی پور و محمدرضا گلزار نکته ای که بیش از همه چیز جلب نظر می کرد حب و بغض علی فروغی در مقابل عادل فردوسی پور بود
هر دوباری که مدعوین در سالن اجرای این برنامه حضور داشتند و به تشویق عادل فردوسی پور پرداختند علی فروغی بی اعتنا به فردوسی پور با بی اعتنایی به تشویق حضار نگاه ها و لبخند حاوی تمسخرش را از فردوسی پور دریغ نکرد و به خوبی نشان داد که لیاقت نشستن بر کرسی ریاست شبکه سه و حتی حضور در رسانه ملی را ندارد
هرچند اگر رسانه ملی واقعا رسانه ای ملی بود امثال علی فروغی هیچ وقت مجال ورود به سازمان صدا و سیما را پیدا نمی کردند
این از ضعف مدیریت در کشور ماست که کسانی بر کرسی ریاست تکیه میزنند که لیاقت ندارند