عکسی برای تاریخ…

پرستار در لحظات آخر زندگی مادرش که مبتلا به کرونا است ، با او نفس به نفس می شود…

شاید خستگی های مراقبت طولانی از مادر را با نهادن پیشانی خود بر پیشانی مادر از تن به در می کند،

شاید او دیگر درمانده شده و می داند که برای مادر نمی توان کاری کرد …

شاید گرمای وجود مادر را برای بار آخر حس می کند …

شاید ….

در تصویر صلاح الدین محمدخانی پرستار جوانرودی را می بینید که با مادرش در حال خداحافظی است…