عکسی ماندگار ؛ احترام به خسرو آواز ایران

یکی از زیباترین عکس های ماندگار تاریخ تاریخ ایران زمین

احترام کادر بیمارستان جم به جنازه استاد شجریان