عکس طنز روز : همه فشارها نثار وزیرارتباطات!

عکس طنز روز :

همه فشارها نثار وزیرارتباطات

جهرمی: شرایط افکار عمومی به گونه ایست که اگر فیلترینگ انجام شود محکومیم، انجام نشود محکومیم،موفق هم شود محکومیم