غیرصاحب نظری که کشور را به تاراج برد

محمدهادی بازیاری

رهبر ایران در طول ۳۲ سال گذشته به کرات در مجالس عمومی و خصوصی عنوان کرده است

که در هیچ حوزه ای صاحب نظر نیست و تکلیف فلان مسئله را باید اهل فن و صاحب نظران مشخص کنند

اما همین رهبر غیرصاحب نظر به تنهایی کشور را به چینی ها در جنوب و به روس ها در شمال فروخت

علی خامنه ای به تنهایی در قضیه قرارداد یا بهتر است بگویم فروش ایران به چین تصمیم گیری کرده است

کشور را به تنهایی به نابودی کشانده

مردم را در فقر و فلاکت سنگین اسیر نموده

و با تمام جنایاتی که در حق ایران و ایرانی روا داشته

هنوز هم شعار می دهد که صاحب نظر نیستم