فالوور، این سرگردان فالوئینگ؛ این نئو استعمار فکری

✍️نصرت الله محمود زاده

Follower فالوور دنبال کننده
Following = فالوئینگ دنبال‌شونده

فالوور، دنبال کننده‌‌ای که هیچ‌گاه خود لوکوموتیو نخواهند شد؛ منبعی که با چشمه فالوئینگ به مقتضای زمان سیرآب گردد.

یکی از اهداف مسئولین سیاسی سطحی‌نگر شکار فالوئینگ‌های پر دنبال‌کننده است؛ مثل رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و سیاسیون بی‌برنامه.

اغلب فالوورها وقت فکر کردن و مطالعه ندارند؛ معتادی که با قالپاق‌فروشی(رأی) به مراد خود می‌رسند.

گاه فالوور تا ۱۲ سال در عالم مجازی دنبال شکستن حصری است که نمی‌داند همین حصر خود دکان فالوئینگ‌هایشان است.

گاه فالوور ۸ سال در حصر رأی خود جان می‌کند و سپس با رأی خودش آن ویرانه را به فالوئینگ دیگری شبیه قبلی تحویل می‌دهد.

و گاه قرن‌ها فالوورها در انتظاری منجی هستند، در حالی که فالوئینگ‌ها چشم دیدن منجی واقعی را ندارند.

دنبال‌کننده‌ها اساسا افرادی تنبلِ فکری، بی‌حوصله و معتاد به «fast analysis» عاشق فالوئینگ‌هایی هستند که به سرعت پله‌های ترقی را طی می‌کنند، اما عمری کوتاه دارند.

هرچه فالوئینگ غذای فکری ساده‌‌تر و روزمره بدهد، فالوور بیشتری خواهد داشت. به همین دلیل تعداد دنبال کننده‌های اندیشه‌های ناب بسیار محدود است و در کشورهای پیش‌رفته خرد جمعی نقش فالوئینگ را ایفا می‌کند، نه یک فرد.

اگر فالوور معمولی نباشد که دیگر دنبال کننده نیست. به تعبیر سنتی، همان عوامی که قرن‌هاست قربانی جهل مقدس هستند.

مثلا فالوورهای طالبان و داعش چندان فرقی با هم ندارند و به زودی از فالوئینگ آمریکا به روسیه خواهند پیوست.

فالوورهای غربی به دنبال رفاه هستند و فالوئینگ‌ها با همین ایده بخش اعظم کشورهای کره، مالزی، ترکیه، عربستان، قطر و چند کشور دیگر را جذب کردند.

فالوورهای شرقی در کشورهای عقب نگه‌داشته شده به دنبال آرمان‌هایی هستند که برای اجرای عدل فقر را به نسبت مساوی بین مردم تقسیم می‌کنند. به همین دلبل هیچ فالوئینگی در این فرمول مادام‌العمر نخواهد ماند، مگر توسل به زر و زور و تزویر.

بعضی از کشورها خود فالووری هستند که غیر مستقیم به فالوئینگ‌های اصلی وصل هستند( امریکا و روسیه) گاه فالوورهای کوچک پرچم کشوری را آتش می‌زنند که خودشان در آن زمین بازی می‌کنند، اما تصور می‌کنند نقش مؤثر در نهضت‌ها دارند.

گاه فالوورهای مخالف و موافق وارد جنگ تن به تن می‌شوند( مثل جنگ‌های خاورمیانه) که فالوئینگ‌ها با قربانی این فلک‌زده‌ها سود خوبی عایدشان می‌‌شود‌.
میزان گرایش فالوورها به نوع شخصیت فالوئینگ‌ها نشان دهنده هنجار اجتماعی آن جامعه است.

کاش رابطه فالوورها و فالوئینگ‌ها دوسویه شود.

معرفی انواع فالوئینگ‌های دینی، سیاسی، اجتماعی و سیاسی بماند برای بعد.