فایل صوتی ظریف ، بمبی با ظرفیت انفجار و انتحار

انتشار فایل صوتی ظریف آن چنان ضربه‌ای برای حکمیت کشور بود که هنوز پیامدها و پس‌لرزه‌های خود را دارد.

این پس‌لرزه‌ها اکنون از سطح حاکمیت به متن جوشان جامعه کشیده شده است.

جناح اصولگرا این تصور را القا می‌کند که خامنه‌ای توانسته است با یک توپ و تشر، موضوع را از روی میز جمع کند،

اما داده‌ها، عکس آن را اثبات می‌کند.

دو جناح اصلی قدرت از هم‌اکنون به‌طور جداگانه درصدد تحقیق حول چگونگی و رد پای نفوذ در انتشار آن هستند.

روند قضایا نشان می‌دهد که این موضوع هنوز دامنه‌های آشکار و پنهان و تبعات تکان‌دهندهٔ خود را دارد و می‌تواند داشته باشد.

برخی رسانهٔ های اصولگرا نوشته اند که پس‌لرزه‌های آن انتخابات را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

با توجه به ظرفیت‌های خبر‌سازی این اتفاق، به‌نظر نمی‌رسد که پس‌لرزه‌های ادامه‌دار آن به‌زودی از فضای سیاسی کشور محو شود.

این وضعیت به‌معنای آن است که پرونده آن به پایان نرسیده و قرار است تبعات و پیامد‌های آن فضای سیاسی و اجتماعی کشور را آن هم در برهه‌ای حساس و بیشتر در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ تحت تاثیر قرار دهد.