فرد هتاک به خانواده مرحوم آیت الله هاشمی در کنار ابراهیم رئیسی

سعید تاجیک، فرد هتاکی که به خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی حمله و فحاشی ناموسی کرد، اکنون در کنار رئیسی دیده میشود !!!!

قرار هست این ها حاکم بشوند در کنار سعید قاسمی و حسن عباسی!!!