فرمایشات مشعشع پناهیان

اکبر اعلمی

شاگرد مصباح‌یزدی که مدتی است برای انحراف افکارعمومی بجای تاکید بر لزوم اجرای عدالت توسط حکومت، بر طبل مواسات و انفاق می‌کوبد، گفته است؛

۱. “در زمان امام زمان هرکه زکات ندهد گردنش را می‌زنند”، این تصویری است که وی از امام زمان به مخاطبینش ارائه می‌دهد! جهانیان با شنیدن اظهارات او، بجز داعش چه تصویر دیگری از اسلام و امام زمان در ذهن خود مجسم خواهند کرد!؟

۲. “رهبری در مورد فرزندآوری دستور داده…”.
با فرض مطاع بودن دستور رهبری در قلمرو فرزندآوری، ایشان قبل از صدور این دستور ابتدا باید دستور دهند تا ضمن اجرای عدالت و جلوگیری از حیف‌و‌میل و اختلاس‌های بنیان‌سوز، شغل مناسب و هزینه‌های ازدواج و نان و مسکن و وسایل زندگی #جوانان و هزینه‌های فرزندآوری و نگهداری و تعلیم و تربیت آنان، دستکم درحد یک‌سوم رفاه امثال محمدحسین میرلوحی داماد پناهی( نوه مهدوی‌کنی ) تامین شود، در این صورت نیازی به دستور رهبری نیست، جوانان خود با کمال میل تن به ازدواج خواهند داد.

سکوت امثال پناهیان که در سه دهه اخیر پر و بال گرفته‌اند، صوابش بیش از این قبیل اظهارات است!