فرودگاه شیراز در دهه ۱۳۴۰ شمسی

فرودگاه شیراز در دهه ۱۳۴۰ شمسی

تصویر زیر ، تصویری از فرودگاه جعفر آباد است که در کنار ده جعفر آباد در جنوب شرقی شیراز در سال ۴۰ ساخته شد.

قابل  ذکر است که شیراز در گذشته دارای  ۲ فرودگاه بود که اولین فرودگاه در جاده شیراز بوشهر واقع و شرکت یونکرز آلمان در سال ۱۳۰۸ برای نشست و برخاست طیاره‌های خود آن را ساخته بود و دومین فرودگاه نیز فرودگاه جعفرآباد بود که  همچنان که ذکر شد در کنار ده جعفر آباد در جنوب شرقی شیراز در سال ۱۳۴۰ ساخته شد و تصویر آن در زیر مشاهده می شود.