فروش و انتقال سلاح های ایرانی به غرب آسیا و کشورهای افریقایی


مهرداد شاکری

به نظر می رسد حاکمان ایران
حساب ویژه ای را بر روی کسب درآمد
از طریق فروش سلاح باز کرده باشند
نظام و سپاه می دانند که معمولا در دنیای تیره و تار کاسبکاران مرگ
خرید و فروش سلاح سود بسیار خوبی دارد
آن ها می کوشند کسب و کار خویش را
ابتدا در غرب آسیا و سپس کشورهای افریقایی
که درگیر جنگ های خانمان سوز فرقه ای و قومیتی و مذهبی هستند ،رونق بخشند
قطعا درماه ها و سال های آینده سلاح های ساخت ایران
جان های بیگناه بسیاری را خواهد گرفت
اگر دنیا برای این کسب و کارجدید این ها فکری نداشته باشد