فسادی به وسعت نظام

مهرداد شاکری

فساد خانواده لاریجانی و شخص آملی لاریجانی که ده سال در راس دستگاه قضا قرار داشته و فساد در قوه قضاییه بعدهای زیادی دارد
آلوده بودن ارکان اصلی نظام به فساد و پاکسازی آنان توسط خود نظام بیانگر مفسد بودن کل نظام در ایران می باشد.
شخصی که به فساد معاونین خود آگاه نبوده ده سال از طرف رهبر ایران بر مسند قدرت دستگاه قضا تکیه زده بود
نظام تحت هدایت لاریجانی هیچ راهی را به درستی طی نکرده بود
لاریجانی فساد بقیه ارکان قدرت شکل گرفته را از دور مدیریت کرده است
لاریجانی ها یک تنه توانستنه اند نظام اسلامی را به نابودی بکشانند