فشار بر خانواده هاشمی رفسنجانی برای برائت از فائزه

مهرداد شاکری

پس از پخش گفتگوی اخیر فائزه هاشمی
که در آن از ابراز تمایل کرد که
رای آوردن ترامپ برای فشار بر حاکمیت بهتر بود
اگر چه ، اگر یک آمریکایی بود
برای سیاست داخلی آمریکا به ترامپ رای نمی داد
فشارهای بسیاری از جانب بیت رهبر ایران و سپاه
بر خانواده هاشمی رفسنجانی وارد شده است
این فشارها با هدف اعلان برائت خانواده هاشمی از فائزه هاشمی ادامه دارد
فائزه هاشمی گاه و بی گاه با اظهارنظر های تندروانه خود علیه حاکمیت
فرزند خلف آیت الله هاشمی رفسنجانی است
که حاضر نیست بخاطر دنیاطلبی
در مقابل رهبر ایران و کانون های نامشروع قدرت سکوت اختیار کند

✍️ دیدگاه شما 🙏