فشار به صدا و سیما برای حذف مناظره های زنده ریاست جمهوری

تیم رسانه ای و اتاق فکر یکی از مهم ترین نامزدهای ریاست جمهوری فشار چند جانبه به صداوسیما را برای حذف مناظره های زنده ریاست جمهوری آغاز کرده است.

این نامزد که در سه نظرسنجی رتبه یک را دارد نمی خواهد جابه جایی جدی در آرای مردم نسبت به نامزدها از طریق مناظره ها رخ دهد.

اتاق فکر نامزد مورد نظر از طریق سازوکارهای قانونی (شورای نگهبان، هیات نظارت بر صداوسیما) و همچنین ساختارهای فراقانونی اقدام به فشار سنگین به صدا و سیما کرده است.

اطرافیان این نامزد معتقدند با توجه به شخصیت جدید این فرد که طی چهار سال اخیر ساخته شده ممکن است در مناظره های ریاست جمهوری حرف هایی زده شود که به شخصیت ایشان و جایگاه حساس فعلی او آسیب برساند.

در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸، ۹۲ و ۹۶ مناظره ها تعیین کننده اصلی نامزد ریاست جمهوری بودند.

تغییر و یا حذف مناظره های ریاست جمهوری می تواند از شور انتخابات که دغدغه اصلی مسئولان عالی رتبه نظام است، به مقدار قابل توجهی بکاهد.