فضای مجازی ول

✍️حسین فرزین

راوی میگه حدود بیست سال از سخنان خامنه ای و حمله به مطبوعات گذشته و فردای همان روز بود که توسط قاضی مزدور مرتضوی بیست و چهار روزنامه توقیف و تعطیل شدند.

تعدادی از رونامه نگاران زندانی و بسیاری بیکار شده و مجبور به کوچ از وطن و کار در رسانه های فارسی زبان کشورهای بیگانه، این دستاورد ولایت مطلقه ی فقیه است.

حال گناه این روزنامه ها و روزنامه نگاران چه بود، در یک کلمه می توان گفت فهم افزایی، و حاکمیت مطلقه با فهم مخالف است.

در یکی دو روز گذشته و بعد از سرکوب های شدید اهالی فهم، خامنه ای در سخنانش به “فضای مجازی ول” اشاره کرد و گویا باید منتظر بود مجلس اقلیت یا یک قاضی مزدور دیگر مثل مرتضوی حکم فیلترینگ سخت فضای مجازی یا تعطیل اینترنت را صادر کند.

واقعا مانده ام این جماعت که مدام دم از بصیرت می زنند، چرا خود اندکی و فقط اندکی بصیرت ندارند و برایشان درس نمی شود که با این بستن ها ره به جایی نخواهند برد، شاهد مدعا، مخالفت با ویدئو، ماهواره و… است.

براستی این جماعت فردای روز، با اینترنت هوایی که سروشی است آسمانی چه خواهند کرد؟

تکنولوژی و دانش بشری کار خودش را خواهد کرد و این جماعت طبق معمول با خفت و خواری مجبور به عقب نشینی خواهند شد.

اون پشتیه میگه، کسانی که در حال غرق شدنند به هر آشغالی جهت نجات خود چنگ می اندازند

اما این راه نجات برای آنان نیست، تنها ره رهایی، اتکا به مردم است.