فوتبال قربانی سیاست


مهرداد شاکری

با اولتیماتوم فیفا به ایران برای حضور بانوان در ورزشگاه ها در هنگام مسابقات فوتبال و عدم تمکین ایران به این دستور فیفا و همچنین هراس بسیار شدید حاکمیت از اعتراضات مردم در ورزشگاه ها بخاطر وضعیت وخیم اقتصادی کشور و فساد گسترده در راس حاکمیت لیگ امسال فوتبال در موعد مقرر به بهانه آماده نبودن ورزشگاه ها برگزار نشده و به نظر می رسد که این مسابقات امسال قربانی سیاست کثیف جمهوری اسلامی گردد و از برگزاری آن جلوگیری نمایند.
مطالبه فعالان مدنی و اجتماعی در سطح بین المللی از حاکمیت برای شروع مسابقات لیگ برتر فوتبال می تواند گره گشای وضع موجود باشد.
باید کمپین فوتبال نباید بازیچه سیاست شود در فضای مجازی راه اندازی شود و مردم قدرت همبستگی را در این زمینه و دیگر خواست های خود به حاکمیت نشان دهند