قالیباف و جنایت جدید

حسین فرزین

سردار قالیباف یکی از نامزدهای ریاست جمهوری است

و از آغاز مجلس جدید سفرهای انتخاباتی را به نام رئیس مجلس آغاز کرده است.

کشور در بدترین وضعیت کرونا قرار دارد

روز گذشته ۴۱۵ نفر قربانی کرونا شدند که نیمی از آنها متعلق به تهران است

و اگر با بحرانِ اقتصادیِ ناشیِ از تحریم هایِ کمرِ مردم شکنِ آمریکا روبرو نبود، باید به طور کامل قرنطینه می شد.

با این همه، قرار است در ۱۳ آبان در برابر سفارت آمریکا در تهران مراسم برگزار کنند.

۳۰۰ دستگاه اتوبوس آماده کرده و از مترو خواسته اند تا مجانی افراد را به نزدیک منطقه منتقل سازد.

تجمع در شرایط کنونی یعنی جنایت و کشتار.

و هرچه میزان جمعیت بیشتر باشد، میزان ابتلا، شیوع کرونا و در نتیجه کشتار مردم بیشتر خواهد شد.

این هزینه ریاست جمهوری قالیباف و شعارهای نابخردانه «مرگ بر آمریکا» در شرایط کرونایی است.

البته قالیباف هم مبتلای به کرونا شد.