قبله عالم به سلامت باد !

راه سبز امید –


نظام نامشروع استبداد دینی برای جان و سلامت مردمان پشیزی ارزشی قائل نیست و حفظ قدرت برای ان از اوجب واجبات است و از جان میلیونها انسان هم واجبتر و مهمتر است.
نظام‌ برای نمایش مشروعیت نداشته خود در هر مناسبتی مدام رنج و مرگ را برای ملت ایران‌ به ارمغان ‌ می آورد. آنها خبر شیوع ویروس کرونا را هفته ها به تعویق انداختند تا راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات ۲ اسفند را به زعم خود با شکوه برگزار کنند.
از سوی دیگر برای سودجویی خود هواپیمایی ماهان را با حمل و نقل چینیها از طریق ایران به عامل انتقال و انتشار ویروس کرونا از چین به ایران تبدیل کردند.
جنایتکارتر از نظام استبداد دینی در دنیا وجود ندارد. نظامی که برای بقای خود حاضر است جان میلیونها انسان را به خطر اندازد. در اینجا قیمت همه چیز در حال افزایش است به جز جان انسانها. قبله عالم به سلامت باد . جان ناقابل رعیت چه ارزشی دارد؟