قدرت مسلط آمریکا اسباب این شده است که اروپایی ها هم نتوانند نقشی در حل مشکل ایران ایفا کنند

یدالله اسلامی

ترامپ برای انتخابات آینده نیاز به برگ برنده ای دارد

اگر گفتگو ی با ایران این برگ برنده باشد امکان گرفتن امتیازات برای کشور دور از دسترس نیست
مگر روسیه نقش کمتری از آمریکا در آسیب زدن به ایران داشته است؟!
عهدنامه ترکمانچای وگلستان تنها نمونه های آشکاری هستند که به آن ها پرداخته می شود
رفتار چین با مسلمانان ایغور هم دربرابر ماست .
دردنیا دوست دائمی ودشمن دائمی وجود ندارد این منافع ملی است که بایستی درهمه مورد توجه باشد .
فرصت های بسیاری را برای کاستن از آسیب به ایران از دست داده ایم و بازهم برمدار شعار گام برداشته و فرصت های تازه ای را از دست می دهیم
گفتگو گام درستی است که بایستی با دقت و احتیاط برداشته شود