قدرت گرفتن دوباره گروه های نیابتی

مهرداد شاکری

در دنیای سیاست هیچ چیزی ثابت و دائمی نیست
بر حسب شرایط زمانی و مکانی
سیاستمداران عقاید خود را تغییر می دهند
با به قدرت رسیدن دوباره دموکرات ها در امریکا
قطعا شاهد تغییر سیاست در کاخ سفید خواهیم بود
سیاستی که باعث می شود گروه های نیابتی حاکمان ایران در منطقه
دوباره جان بگیرند و دوباره فعالیت های خود را آغاز کنند
و ترورها و انفجارها و جنگ های قومی و قبیله ای و نژادی و مذهبی
دوباره در منطقه شروع خواهد شد