قدیمی ترین عکس از قدیمی ترین و با سابقه ترین دبستان شهرستان درگز

دبستان سنایی مرکز بخش لطف اباد- باباجیق سابق .

اولین پیشاهنگان با لباسهای فرم قدیمی_ تاریخ تقریبی عکس سال تحصیلی ۱۶_ ۱۳۱۵ هجری خورشیدی .

تقی جوانروح ورضا صادقیان با خودکار قرمز شناسایی شده اند .

تاریخ تاسیس دبستان ۱۲۹۳ هجری خورشیدی می باشد ودبستان مسعودیه درگز اگرچه درسال۱۲۹۰ افتتاح شد

ولی بیش از ۷ تا ۸ سال بیشتردوام نیاورد و با ترور حاکم وقت به همراه برادرش عملا چندسال به دلیل قطع کمک های مالی تعطیل شد.

ارسال کننده غلامرضا شهابی لطف اباد