قرارداد نظامی چین و ایران در آستانه فروپاشی

مهرداد شاکری

روسیه ،کره شمالی و جنوبی و چین از عمده ترین فروشندگان قطعات و ادوات جنگی به ایران پس از انقلاب ۵۷ بوده اند و هر کدام از این کشورها در طی سالیان متمادی تحریم با دور زدن تحریم ها مهمات و اسلحه به ایران آنهم با قیمتی چند برابر قیمت جهانی به ایران فروخته اند
تحریم ها برای فروشندگان اسلحه و مهمات سود بسیاری داشته است
اما دور جدید تحریم ها فرصت سواستفاده را بسته و ایران در انزوای کامل است
چین به بهانه تحریم ها حاضر به اجرای قرارداد فروش اسلحه به ایران نیست