قزوین ٢٠ دی – تجمع سپردە گذاران بانک آیندە دی ماه ۱۳۹۷

 

نگام ، حقوق بشر _  قزوین ٢٠ دی – تجمع سپردە گذاران بانک آیندە

 

 

به گزارش سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران ، قزوین ٢٠ دی – تجمع سپردە گذاران بانک آیندە پس از اطلاع ، موضوع بزرگترین اختلاس تاریخ ایران توسط علی انصاری موسس بانک آیندە  و انتشار روز گذشته  آن توسط رسانه های خارج از کشور