قصاص یا اعدام در ماه حرام!!.‌. / آیا دلیلی برای اقناع مردم دارید؟؟

✍️پروین فهیمی

حتی اگر هم نوید افکاری مجرم بوده باشد آیا این روش با این عجله باعث نمی شود که مردم به قوه قضاییه بی اعتمادتر از قبل بشوند؟

این روش قرون وسطایی نشان از نبود عدالت است.

چگونه نام خودتان را مسلمان میگذارید؟

با کدام اصول دینی و قانون اسلامی این روش را تفسیر خواهید کرد؟؟؟

واقعا به کدام اصول پایبندید؟؟؟

آیا رأفت اسلامی این چنین است؟؟

ما کجا داریم زندگی می کنیم؟؟

مردم را بیش از این نسبت به دین و مذهب و کشورشان ناامید و بدبین نکنید. حتی بدترین مجرم ها هم باید از حقوق انسانی برخوردار باشند.

حتما لازم است که مردم نسبت به اعمال خشونت بارتان طغیان کنند؟ دست از این رفتارهای ضد انسانی بردارید و قانون را محترم شمارید.