قطر هم به ایران پشت کرد

مهرداد شاکری

در حالی که ایران و ترکیه بیشترین حمایت را از قطر پس از تحریم های کشورهای عربی علیه این کشور انجام دادند و به نوعی قطر را از بحران قحطی و گرسنگی نجات دادند اما قطر همسو با ایالات متحده امریکا در منطقه و به دلیل منافع ملی خود به تحریم های امریکا علیه ایران پیوسته است
قطر از روز گذشته تنها اجازه ارسال موادغذایی و دارویی را به ایران می دهد
این حرکت قطری ها همسو شدن با جامعه جهانی و حفظ منافع ملی است
ای کاش دولت مردان ایرانی هم در بزنگاه های حساس سیاسی منافع ملی را بر منافع شخصی و گروهی و مذهبی ارجحیت داده بودند و با درک درستی از تعاملات بین المللی کشور را در آستانه جنگ قرار نمی دادند